Directeur-generaal of directrice-generaal - CIRB-CIBG-BRIC

Brussel
2019-02-18
2019-10-23

Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x). - Vacante betrekking van directeur-generaal of directrice-generaal (A5) bij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. - B.S. 2019-01-18

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de hierna beschreven betrekking vacant en gaat ze over tot de publieke oproep tot kandidaatstelling voor deze betrekking. De in te vullen betrekking is de volgende:

 • Directeur-generaal of directrice-generaal (A5) bij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit zal de mandaathouder worden aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

De directeur-generaal of directrice-generaal staat in voor het dagelijks bestuur van de CIBG-activiteiten, hetgeen inhoudt:

 1. Het uitvoeren van de opdrachten die het CIBG toevertrouwd worden in het kader van zijn organieke wet en de bijbehorende ordonnanties, tot oprichting van een instelling van openbaar nut die elke opdracht inzake IT-ontwikkeling en -bijstand, telematica, cartografie en telecommunicatie zoals door de Regering en/of de Voogdijminister toevertrouwd, centraliseert. Een doorlopende, doelmatige en samenhangende bijdrage leveren ter voorbereiding van het beleid, met name:
 • door middel van een gezags- en invloedstaak, die de digitalisering in de hand moet werken door de werkmethodes van de openbare instellingen bij te sturen;
 • door middel van een taak tot promotie en demonstratie van nieuwe ICT-technologieën;
 • door middel van een waakzaamheidstaak, die focust op grondige kennis en ononderbroken observatie van de evolutie op ICT-vlak, inclusief in vergelijking met de andere gefedereerde entiteiten en de Europese Unie.
 1. Borg staan voor een loyale en concrete uitvoering van de beleidsmaatregelen waartoe beslist wordt door de Regering en/of de Voogdijminister;
 2. De op het grondgebied van het Gewest gevestigde openbare spelers samenbrengen rond overkoepelende ICT-projecten met het oog op mutualisering van de infrastructuren, platformen, diensten, human resources en gegevens, en als dusdanig de rol opnemen van leidend ambtenaar van de IRISnet-opdracht;
 3. De functie van bestuurder van IRISteam VZW opnemen;
 4. De functie van gedelegeerd bestuurder van IRISteam VZW opnemen;
 5. In het directiecomité van IRISteam VZW zetelen als gedelegeerd bestuurder van de vzw;
 6. Het CIBG als aandeelhouder vertegenwoordigen in de Raad van Bestuur van IRISnet CVBA;
 7. Zorgen voor hoogkwalitatieve dienstverlening aan de verschillende gewestelijke partners alsook aan de plaatselijke besturen en de verschillende gezagsniveaus die bij de ICT-projecten van het CIBG betrokken zijn.

De betrekking is geopend in de Nederlandse en de Franse taalrol.

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelaatbaarheidsvereisten bepaald in artikel 29 van voornoemd besluit, namelijk:

 1. Gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
 3. Houder zijn van een diploma niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 435 van voornoemd besluit, zich minstens op één van de onderstaande titiels en verdiensten kunnen beroepen:

 • Minstens negen jaar anciëniteit in een functie van niveau A hebben;
 • Minstens zes jaar leidinggevende ervaring hebben. Onder leidinggevende ervaring wordt verstaan ervaring inzake het beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de privésector.

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten:

 • Een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van een gestandaardiseerd cv.

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit omvat onder meer een assessmentproef, zoals bepaald door artikel 445 van voornoemd besluit.

De assessmentproef bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het gesprek brengt de selectiecommissie voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

 • de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
 • de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
 • het resultaat van het assessment.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit duidt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 35 kalenderdagen (datum van bekendmaking: 18/01/2019 - termijn : 22/02/2019) aangetekend verstuurd worden naar "talent.brussels, secretariaat van de mandaten, Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. De aangetekende brief moet een dubbele verzegelde envelop bevatten (elke envelop moet het opschrift "kandidatuur directeur-generaal (A5) CIBG" of "kandidatuur directrice-generaal (A5) CIBG" - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden). De kandidaten moeten hun kandidatuur ook via e-mail versturen naar het volgende adres: jwouters@talent.brussels binnen de voornoemde termijn.

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels – 02/ 435 15 35 - jwouters@talent.brussels