Teamverantwoordelijke IT - Anankei

Schaarbeek
2019-10-04
2020-07-02

Voor één van onze klanten in Schaarbeek, zoeken wij een IT verantwoordelijke om een team van +/- 15 man te ondersteunen in een diensten omgeving.

Als Teamverantwoordelijke ICT sta je in voor het aansturen van de medewerkers van de dienst ICT en geef je mee vorm aan het informaticabeleid van de organisatie.

-Je motiveert je medewerkers, verdeelt de verantwoordelijkheden in samenspraak met en in functie van de competenties van je teamleden en evalueert hen.
-Je detecteert op een doelgerichte manier de ICT-behoeften via een doorgedreven communicatie met alle betrokken partijen en weet deze te vertalen in concrete ICT-processen en –procedures.
-Je bepaalt ook welke resources nodig zijn om de projecten tot een goed einde te brengen.
-Je coördineert de activiteiten met betrekking tot de evolutie van de informatica om de continue werking en de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.


Taken en deliverables :

-Je duikt niet in het operationele, maar kan inschatten hoeveel tijd en mankracht bepaalde projecten vragen.
-Uit interesse blijf je bij met de nieuwste trends, methodologieën en technologieën.
-Je beschikt over de nodige communicatievaardigheden en overtuigingskracht om medewerkers te enthousiasmeren nieuwe software te gebruiken.
-Bij voorkeur kan je meepraten over IT-service management, project management, softwareontwikkeling (architecturen, technologieën en methodes) en IT-exploitatie.
-Je hebt een sterk analytische geest, bent leergierig, communicatief, stressbestendig en flexibel.
-Je verbaast iedereen met je probleemoplossend vermogen.


Verantwoordelijkheden :

-Vertaling beleid en coördinatie van procesactiviteiten op teamniveau
-Vertaalt de doelstellingen, prioriteiten en processen, i.s.m. diverse proces(partners), naar concrete teamdoelstellingen, procedures, procesactiviteiten van het team
-Integreert de input van het team bij de bepaling van de doelstellingen
-Waakt erover dat de teamdoelstellingen (opvolgen servicelevels, beheersgegevens, kwaliteitsmetingen) behaald worden
-Detecteert signalen uit het werkveld en geeft ze door om zo de actualisering en optimalisering van het beleid mee te ondersteunen
-Staat in voor de correcte uitvoering van de procesactiviteiten, en optimaliseert waar nodig in overleg met de procespartners
-Signaleert pijnpunten in de processen aan de domeinverantwoordelijken en werkt hiertoe, samen met verschillende procespartners, verbetervoorstellen uit


Organisatie en realisatie van de (operationele) teamdoelstellingen

-Beheert, plant en organiseert dagelijks de procesactiviteiten van het team
-Zorgt voor een regelmatige evaluatie en opvolging in functie van een efficiënte werkorganisatie en een resultaat- en klantgerichte uitvoering
-Zet de beschikbare resources en middelen optimaal in
-Staat in voor de continuïteit in functie van de toegewezen activiteiten: stelt hiervoor een werkplanning op, volgt op en stuurt bij waar nodig
-Waakt over de correcte toepassing van procedures, de wettelijke, reglementaire en statutaire verplichtingen van de organisatie van de klant
-Zorgt voor een optimale personeelsbezetting binnen de door de directeur toegekend aantal FTE’s, conform het proces capaciteitsplanning van de domeinverantwoordelijken
-Volgt proactief de personeelsbezetting op rekening houdend met de continuïteit van de dienstverlening
-Zorgt voor een evenwichtige samenstelling op vlak van competenties in het team
-Zorgt voor een evenwichtige werkplanning en verdeling tussen de medewerkers
-Stelt een doublureplan op
-Is eindverantwoordelijke voor het behalen van de servicelevels
-Staat in voor de administratieve opvolging van de personeelsdossiers (verlofregeling, beheer afwezigheden, Xtremis,…)
-Schat, samen met verschillende (proces)partners en directie, de impact van veranderingen in voor de procesactiviteiten en de organisatie van het team
-Houdt de domeinverantwoordelijken op de hoogte van de status van de activiteiten (voortgang en prognoses)
-Garandeert de kwaliteit van de uitvoering en voorziet binnen het toegewezen kader aan budget en middelen hiervoor alle nodige middelen, tools, vorming en methodieken
-Stimuleert het continue verbeteren en resultaatgericht werken binnen het team
-Behandelt klachten, gaat in gesprek met betrokken medewerker/lid/klachtencoördinator en doet samen verbetervoorstellen
 

Vereisten

Peoplemanagement

-Bepaalt de team- en individuele doelstellingen en volgt deze op. Houdt hiervoor rekening met de input van de teamleden.
-Coacht de medewerkers bij de aanvaarding en implementatie van veranderingen
-Zoekt samen met het team systematisch naar verbeteringen
-Draagt zorg voor het welzijn en welbevinden van de mensen
-Coacht on the job en ook op afstand
-Geeft vertrouwen en eigenaarschap aan de medewerkers wat betreft hun doelstellingen en biedt ondersteuning in het behalen ervan
-Neemt samen met de HR Businesspartner deel aan de selectie van nieuwe medewerkers
-Onthaalt en introduceert nieuwe medewerkers, om een vlotte integratie in het team en de organisatie te realiseren
-Managet de in- en uitstroom van het team
-Neemt de eindverantwoordelijkheid voor de aanwervingen en de uitstroom binnen zijn/haar team
-Voorziet regelmatige opvolging en coaching via constructieve feedback en opvolggesprekken
-Detecteert de opleidingsbehoeftes van de medewerkers en neemt het trajecteigenaarschap op voor het ontwikkelingsplan van de medewerkers, inclusief het voeren van tussentijdse coaching- en de ontwikkelingsgesprekken
-Verzekert zich er van dat de door hem aan een medewerker toegewezen takenpakket zo goed mogelijk overeenstemt met zijn kennis, competenties, zijn beschikbaarheid en interesse
-Houdt jaarlijks de formele gesprekken die voorzien zijn in de HR-cyclus en maakt het verslag hiervan op
-Staat in voor de evaluatieadviezen voor de medewerkers van het team en voert de evaluatiegesprekken in het kader van het verloningssysteem
-Signaleert disfunctioneren en stippelt in samenspraak met HR een traject uit
-Versterkt de teamspirit vanuit gedeelde doelen, complementaire vaardigheden, zet in op talenten,…
-Bewaakt de naleving van het arbeidsreglement
-Draagt de organisatiewaarden uit en sensibiliseert medewerkers
-Neemt een voorbeeldfunctie op


Communicatie en overleg

-Verzorgt de algemene informatiedoorstroming bottom up en top down binnen zijn/haar team en waar nodig naar andere betrokken teams
-Fungeert als het eerste aanspreekpunt voor zijn/haar medewerkers
-Organiseert structureel werkoverleg met de medewerkers
-Vertegenwoordigt het team en de organisatie en netwerkt, indien van toepassing
-Fungeert als aanspreekpunt voor het team
-Werkt samen met verschillende medewerkers
-Neemt deel aan proces- en projectoverleg
-Neemt deel aan werkgroepen (ook met externe partners), teamactiviteiten, teamoverleg en andere overlegplatformen


Kennismanagement

-Houdt zijn/haar kennis over de strategische doelstellingen, de procesactiviteiten en de algemene kennisopbouw van de organisatie op peil
-Bouwt een inhoudelijke en methodische expertise uit binnen het team en beschikt zelf over voldoende kennis/overzicht om het team aan te sturen
-Zorgt, evt. in overleg met een expert, voor ondersteuning bij uitzonderlijke/complexe situaties zodat medewerkers zelf tot oplossingen kunnen komen
-Zorgt er voor dat wijzigingen en aanpassingen van de reglementering en wetgeving opgevolgd worden
-Neemt deel aan specifieke projecten vanuit een betrokken expertise
-Zorgt er voor dat de medewerkers van het team en andere betrokkenen continu over actuele informatie beschikken. Organiseert indien nodig vormingsmomenten


Talenkennis

-Nederlands
-Frans
-Engels